Zakończenie kolejnych form wsparcia w projekcie „JA= SUKCES”

Opublikował: | 23 czerwca 2017

W czerwcu zakończyła się realizacja kolejnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektu„ Ja= Sukces”. Zrealizowane zostały: Kurs komputerowy ECDL Profile Standard dla 7 uczestników (młodzież przebywająca w pieczy zastępczej oraz pochodząca z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym). Kurs obejmował 96h szkolenia oraz 7 egzaminów zewnętrznych (z każdego modułu tematycznego).Uczestnicy, którzy ukończyli go pozytywnie otrzymali Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Indywidualne konsultacje psychologiczne. Zrealizowane zostały 132… Czytaj Więcej »

Indywidualne konsultacje psychologiczne

Opublikował: | 6 kwietnia 2017

4 kwietnia rozpoczęła się kolejna forma wsparcia dla 44 uczestników projektu „Ja= Sukces”, ze wszystkich grup docelowych. Zostaną oni objęci indywidualnymi konsultacjami psychologicznymi. Każda osoba będzie miała zaplanowane 3 spotkania z psychologiem, każdorazowo w wymiarze 1 godziny zegarowej. Instrument ten ma na celu aktywizację społeczną uczestników oraz pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Zakończenie pierwszych zajęć w ramach projektu

Opublikował: | 6 kwietnia 2017

Zakończyła się realizacja pierwszych form wsparcia dla 44 uczestników projektu „Ja= Sukces”, tj: „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 24 osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo. Szkolenie „Komunikacja, motywacja i samorozwój” dla osób przebywających bądź opuszczających pieczę zastępczą oraz młodzieży uczącej się, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zajęciami stacjonarnymi szkolenie zawierało zajęcia w Studio Fitness. Powyższe szkolenia oraz warsztaty zostały… Czytaj Więcej »

Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Ja= Sukces” w 2017r.

Opublikował: | 7 marca 2017

22 lutego rozpoczęła się realizacja instrumentów Aktywnej Integracji dla uczestników projektu „Ja= Sukces” w 2017r. Wsparciem zostaną objęte 3 grupy docelowe, liczące w sumie 51 osób: Pierwsza grupa docelowa to osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą. W 2017r. liczyć będzie 15 osób. Drugą grupę docelową stanowić będą osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, poszukujące pracy lub nieaktywne zawodowo.… Czytaj Więcej »

Świadczenie „Za Życiem”

Opublikował: | 3 lutego 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach informuje, iż jest możliwe składanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Więcej informacji oraz wniosek pod adresem: Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną… Czytaj Więcej »